wz

 Geometrické plány  
- rozdělení pozemků
- vyznačení věcného břemene
- vytyčení vlastnických hranic
- restituce pozemků (na objednávku pozemkového úřadu)
- vyhotovení náčrtů k uzavření nájemních smluv
- zaměření skutečného stavu a porovnání se stavem zapsaném v katastru nemovitostí

 Technické mapování 
- zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu,
- výškopisné a polohopisné plány

 Příprava k projektové dokumentaci (architekti) 
- výškopisné a polohopisné plány se zákresem inženýrských sítí od správců
- zápis vlastnických hranic 
- výstupy: AutoCAD, Archicad, ArcInfo atd...(DXF,DWG), MicroStation (DGN)

 Vytyčení drobných staveb na pozemku 
- rodinné domky, chaty, kolny, garáže